Antwoord op kamervragen door minister Grappenhuis 1 november 2018

495
Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Buitenweg (GroenLinks) aan de
Ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties over seksueel misbruik door tantramasseurs (ingezonden
19 september 2018).
Antwoord van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ontvangen
1 november 2018). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019,
nr. 242.

Vraag 1

Kent u de uitzending van het programma Undercover in Nederland van
16 september 2018 over tantramassage?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere schriftelijke vragen over dit
onderwerp? (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel nr. 701.)

Antwoord 2

Ja.

Vraag 3 en 4

Deelt u de mening dat uit de genoemde uitzending blijkt dat er nog steeds
problemen zijn met tantramasseurs? Deelt u de mening dat het misbruiken
van kwetsbare vrouwen met een misbruikverleden bijzonder verwerpelijk is?
Zo ja, wat wordt er gedaan om aan deze praktijken een einde te maken? Zo
nee, waarom niet?
Wat kan worden gedaan om te voorkomen dat tantramasseurs die van
misbruik worden verdacht toch met hun praktijken kunnen doorgaan?

Antwoord 3 en 4

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is altijd onacceptabel en elk geval van
seksueel misbruik is er één teveel, zeker bij kwetsbare vrouwen met een
misbruikverleden. Zoals ik in mijn brief van 24 november 2017 – en in eerdere
antwoorden op Kamervragen van het lid Kuiken – heb toegelicht, is ongewenst
seksueel gedrag tussen volwassenen strafbaar als er sprake is van
dwang (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 701 en Kamerstuk 34 843, nr. 1). Ook strafbaar is seksuele interactie waarbij misbruik wordt gemaakt van mensen in een kwetsbare toestand of positie, evenals seksuele interactie waarbij misbruik van gezag wordt gemaakt. Het is aan gemeenten om vergunningseisen vast te stellen voor het tegen betaling aanbieden van sekswerk. Het aanbieden van tantramassages kan in bepaalde gevallen daaronder worden begrepen. Zie hierover ook mijn reactie op het eindrapport van het Meldpunt Tantra Misbruik van 25 mei 2018.(Kamerstuk 34 843, nr. 27). Gemeenten kunnen handhavend optreden indien een aanbieder van dergelijke diensten de
voorschriften overtreedt. Door de rechter kan een beroepsverbod worden
opgelegd wanneer een tantramasseur wordt veroordeeld voor seksueel
misbruik.
Zedenzaken zijn ingrijpende zaken die veel emoties oproepen, waaronder
mogelijk gevoelens van schaamte. Ik vind het van groot belang dat slachtoffers van seksueel misbruik hiervan melding maken. Om de meldingsbereidheid te vergroten en het zoeken van hulp te vergemakkelijken ontwikkel ik een publiekscampagne. Deze campagne gaat naar verwachting in 2019 van start. Bij aangiften staat de veiligheid van het slachtoffer en het stoppen van (dreiging van) seksueel misbruik voorop.
Aangiften van slachtoffers bieden de mogelijkheid om opvolging te geven
aan deze meldingen en hier mogelijk strafrechtelijke sancties aan te verbinden.
Een slachtoffer kan hiervoor terecht bij de politie of één van de Centra
voor Seksueel Geweld (CSG’s). Na een melding bij de politie, wordt met een
slachtoffer een informatief gesprek gevoerd over onder andere de mogelijkheden
van hulpverlening, het proces van aangifte en het strafrechtelijke
traject. Gespecialiseerde zedenrechercheurs die hiervoor specifiek getraind
zijn voeren dit gesprek.

Vraag 5

Hoeveel meldingen en aangiften zijn er het afgelopen jaar tegen tantramasseurs
gedaan wegens delicten die onder seksueel misbruik geschaard kunnen
worden? In hoeveel gevallen heeft dit tot vervolging, respectievelijk strafrechtelijke
sancties geleid?

Antwoord 5

Uit de gegevens bij de politie blijkt dat er twee informatieve gesprekken bij
de zedenrecherche zijn gevoerd en er één aangifte is gedaan. Op dit moment
lopen er twee strafrechtelijke onderzoeken. Verder beschik ik niet over
informatie ten aanzien van het aantal gevallen van vervolging of strafrechtelijke
sancties aangezien er niet specifiek wordt geregistreerd op gevallen van
seksueel misbruik door tantramasseurs. Ik kan niet nader ingaan op individuele
gevallen.

Vraag 6

Hoeveel meldingen zijn er bij de Centra voor Seksueel Geweld gedaan?

Antwoord 6

In het jaar 2016 zijn er in totaal 1.945 meldingen van seksueel misbruik
gedaan bij de CSG’s en in 2017 waren dat 2.624 meldingen. Het is niet
bekend of dit onder andere slachtoffers van seksueel misbruik door tantramasseurs
zijn.

Vraag 7

Hoeveel gemeenten kennen vergunningsvereisten ten aanzien van seksinrichtingen?
Vallen tantramasseurs, voor zover die seksuele handelingen
verrichten, daar ook onder? In welke mate handhaven gemeenten de
vergunningsvereisten voor tantramasseurs?

Antwoord 7

De meeste gemeenten hebben al vergunningvereisten op het gebied van
seksinrichtingen en prostitutie. Het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot het
aanbieden van tantra-massages waarbij seksuele handelingen worden
verricht tegen betaling kan daaronder ook worden begrepen. Ik wijs erop dat
het verrichten van therapeutische handelingen met de intieme delen slechts
is voorbehouden aan (para)medische professionals. Dit zijn bijvoorbeeld
artsen, verloskundigen of bekkenfysiotherapeuten die zich moeten houden
aan de protocollen van hun beroepsgroep.
Toezicht op zowel de vergunde als de niet-legale prostitutiesector en
handhavend optreden bij overtreding van de voorschriften wordt vaak in
regionaal verband uitgevoerd. In ongeveer de helft van de gemeenten is de
politie door de burgemeester gemandateerd om bestuurlijke controles uit te
voeren. Er zijn voldoende bestuurlijke mogelijkheden om sancties op te
leggen.

Vraag 8

Beschikt u over informatie over de aard en de omvang van maatregelen die
gemeenten tegen tantramasseurs nemen? Zo ja, waar bestaat die uit? Zo nee,
kunt u dit laten onderzoeken?

Antwoord 8

Afhankelijk van hetgeen daarover in de gemeentelijke verordening is
geregeld, kunnen gemeenten bijvoorbeeld een last onder bestuursdwang of
dwangsom opleggen. In het uiterste geval kan een praktijk die zich niet aan
de regels houdt worden gesloten. Hoewel het mij bekend is dat gemeentebesturen
regelmatig optreden tegen gelegenheden waar illegale en ongewenste
vormen van prostitutie plaatsvinden, beschik ik niet over specifieke informatie
ten aanzien van de omvang van dergelijke maatregelen tegen tantramasseurs.

Vraag 9 en 10

Welke wet- of regelgeving geldt voor tantramasseurs die actief zijn in
gemeenten waar geen vergunningseisen worden gesteld?
Wordt de door het kabinet voorgenomen wetgeving met betrekking tot het
verbieden van sekswerk zonder vergunning afdoende om ook tantramassage
onder te brengen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en wat gaat u doen
om hier wel voor te zorgen?

Antwoord 9 en 10

Naast specifieke gemeentelijke regelgeving, zoals vergunningvoorschriften of
bestemmingsplanvoorschriften, geldt in geval van strafbare feiten als
vanzelfsprekend het Wetboek van Strafrecht. Bovendien zou het mogelijk zijn
dat een tantramasseur zich moet houden aan een beroepscode indien de
masseur lid is bij een organisatie die een dergelijke code stelt. Zie voor enige
voorbeelden van deze organisaties de website van het Meldpunt Tantramisbruik.

Als er sprake is van het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot het aanbieden
van tantra-massages waarbij seksuele handelingen worden verricht tegen
betaling, dan maakt dit onderdeel uit van de voorgenomen regelgeving om
seks- en prostitutiebedrijven nader te reguleren.