Antwoorden van de minister van Rechtsbescherming, 10-04-2018

1712

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Ministers voor Rechtsbescherming en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over seksueel misbruik tijdens de tantramassage (ingezonden 19 maart 2018).
Antwoord van Minister Dekker (Rechtsbescherming), mede namens de Minister voor Medische Zorg (ontvangen 10 april 2018).

Vraag 1

Kent u het artikel over seksueel misbruik door tantramasseurs?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3

Heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg meldingen ontvangen hierover? Zo ja, wat hebben zij met deze meldingen gedaan? Kunt u uw antwoord toelichten? Welke regels gelden er voor het uitoefenen van het beroep van tantramasseur of -therapeut en hoe vindt toezicht hierop plaats? Wat is uw oordeel daarover?

Antwoord 2, 3

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zijn eisen opgenomen over de kwaliteit van zorg en de afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (hierna: Inspectie) ziet toe op naleving van de Wkkgz. Bij niet reguliere zorg («andere zorg») zal per situatie moeten worden beoordeeld of de desbetreffende verrichtingen onder de Wkkgz vallen. Hierbij is onder meer van belang dat het moet gaan om verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en – voor zover in dit verband relevant – ertoe strekken hem te genezen, zijn gezond-heidstoestand te beoordelen of zijn gezondheid te bevorderen of te bewaken. De Inspectie heeft de afgelopen jaren enkele meldingen ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag door een persoon die zichzelf betitelde als tantramasseur. De Inspectie heeft geconcludeerd dat de betreffende activiteiten niet vallen onder de reikwijdte van de Wkkgz en daarmee niet onder het toezicht van de Inspectie. De melders is geadviseerd aangifte te doen bij de politie.

Vraag 4, 5

Bent u bereid na te gaan of het klopt het dat de aangiftes van een dertigtal
vrouwen met betrekking tot seksueel misbruik door een tantramasseur zijn
geweigerd? Waarom zijn deze geweigerd?
Wat zal er gebeuren met de meldingen die binnenkomen bij het Meldpunt
Tantra Misbruik? Bent u bereid om in gesprek te gaan met de oprichters van
dit meldpunt over een mogelijke rol die de overheid, bijvoorbeeld via de
politie en het openbaar ministerie, kan innemen bij deze problematiek? Zo
nee, waarom niet?

Antwoord 4, 5

Zoals ik uw kamer eerder heb geïnformeerd ga ik niet in op individuele
casus en aangiften. Een slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag kan hulp
krijgen van één van de van de Centra voor Seksueel Geweld (CSG’s) of een
melding doen bij de politie. Na een melding bij de politie voert de politie met
een slachtoffer een uitgebreid informatief gesprek. Daarin wordt het
slachtoffer geïnformeerd over de mogelijkheden van hulpverlening, het
proces van aangifte, slachtofferrechten, het recht op gratis rechtsbijstand en
de mogelijke impact van het strafrechtelijke traject. Het gesprek wordt
gevoerd door gespecialiseerde rechercheurs die getraind zijn in hun
opstelling en op het objectief benaderen van het feitenrelaas. Aansluitend aan
dit eerste gesprek kan het slachtoffer direct aangifte doen. Het Meldpunt
Tantra Misbruik is een particulier initiatief en geeft op hun website informatie
over het doen van een melding bij de politie. Wanneer nodig staat de politie
in contact met het meldpunt.