Kamervragen door Kuiken PvdA en Buitenweg GL, 19-09-2018

2018Z16330

Vragen van de leden Kuiken (PvdA) en Buitenweg (GroenLinks) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over seksueel misbruik door tantramasseurs (ingezonden 19 september 2018).

Vraag 1

Kent u de uitzending van het programma Undercover in Nederland van 16 september 2018 over tantramassage?

Vraag 2

Herinnert u zich uw antwoorden op eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp [Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, Aanhangsel nr. 701.]?

Vraag 3

Deelt u de mening dat uit de genoemde uitzending blijkt dat er nog steeds problemen zijn met tantramasseurs? Deelt u de mening dat het misbruiken van kwetsbare vrouwen met een misbruikverleden bijzonder verwerpelijk is? Zo ja, wat wordt er gedaan om aan deze praktijken een einde te maken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Wat kan worden gedaan om te voorkomen dat tantramasseurs die van misbruik worden verdacht toch met hun praktijken kunnen doorgaan?

Vraag 5

Hoeveel meldingen en aangiften zijn er het afgelopen jaar tegen tantramas-seurs gedaan wegens delicten die onder seksueel misbruik geschaard kunnen worden? In hoeveel gevallen heeft dit tot vervolging, respectievelijk strafrech-telijke sancties geleid?

Vraag 6

Hoeveel meldingen zijn er bij de Centra voor Seksueel Geweld gedaan?

Vraag 7

Hoeveel gemeenten kennen vergunningsvereisten ten aanzien van seksinrichtingen?
Vallen tantramasseurs, voor zover die seksuele handelingen
verrichten, daar ook onder? In welke mate handhaven gemeenten de
vergunningsvereisten voor tantramasseurs?

Vraag 8

Beschikt u over informatie over de aard en de omvang van maatregelen die
gemeenten tegen tantramasseurs nemen? Zo ja, waar bestaat die uit? Zo nee,
kunt u dit laten onderzoeken?

Vraag 9

Welke wet- of regelgeving geldt voor tantramasseurs die actief zijn in
gemeenten waar geen vergunningseisen worden gesteld?

Vraag 10

Wordt de door het kabinet voorgenomen wetgeving met betrekking tot het
verbieden van sekswerk zonder vergunning afdoende om ook tantramassage
onder te brengen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en wat gaat u doen
om hier wel voor te zorgen?